Components electrònics

Contacte fr en es ca de it

Aston Technologies
0

Avís legal

PROPIETAT

Aquest lloc web és explotat per i és propietat de:
SARLU Aston Technologies - Capital social de 50.000 euros
Núm. de SIRET: 45232429600063
Núm. IVA intracomunitari FR33452324296
Route de Toulouse

31480 CADOURS (França)
E-mail: contact@astonic.com
Telèfon: + 33 (0)5 62 79 28 82

ALLOTJAMENT WEB

Proveïdor d’allotjament: OVH
Adreça de l’empresa allotjadora: 2 rue kellermann BP 80157 59053 ROUBAIX Cedex 1, França
Telèfon de l’empresa allotjadora: 1007

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

De conformitat amb la llei núm. 2004-801, del 6 d’agost de 2004 en matèria de protecció de les persones físiques quant a les seves dades personals i que modifica la llei núm. 78-17, del 6 de gener de 1978 relativa a la informàtica, els fitxers i les llibertats, l’usuari té dret a accedir, modificar, rectificar i suprimir les dades personals que li afecten. Per tal d’exercir aquest dret, només cal adreçar un escrit a: Aston Technologies - Route de Toulouse 31480 CADOURS (França).

Conseqüentment, i amb l’excepció de les dades personals indicades anteriorment, qualsevol informació, independentment del seu format (document, dada, gràfic, pregunta, suggeriment, concepte, nota, etc.) que l’usuari ens comuniqui a través del lloc web no serà considerada en cap cas confidencial. Així doncs, el sol fet de transmetre-la ens dona dret a utilitzar-la, reproduir-la, difondre-la, modificar-la o transmetre-la amb l’objectiu de gestionar la seva sol·licitud. Quan les dades presents en aquest lloc web tinguin caràcter nominatiu, els usuaris n’hauran de fer un ús conforme a la normativa vigent i a les recomanacions de la Comissió Nacional de la Informàtica i les Llibertats (CNIL).

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els continguts del lloc web, els textos, les imatges, les animacions i qualsevol element que formi part del web es regeixen i estan protegits per la legislació francesa i internacional de copyright i els drets de propietat intel·lectual.

La presentació així com cadascun dels elements del lloc web estan protegits per les lleis en vigor relatives a la propietat intel·lectual, i són propietat d’Aston Technologies o són objecte d’una autorització d’ús.
Cap dels elements que integren el lloc web pot ser copiat, reproduït, modificat, reeditat, carregat, desnaturalitzat, transmès o distribuït, de qualsevol manera, en cap mena de suport, de manera parcial o integral, sense l’autorització prèvia i per escrit d’Aston Technologies, excepte per a fins estrictament relacionats amb les necessitats de la premsa i sempre que es respectin els drets de propietat intel·lectual així com qualsevol altre dret de propietat que s’hagi indicat. Aston Technologies es reserva el dret de perseguir qualsevol acte de falsificació dels seus drets de propietat intel·lectual.

RESPONSABILITAT

Aston Technologies declina qualsevol garantia o responsabilitat, del tipus que sigui, i no es fa responsable pels danys especials o consecutius, directes o indirectes, provocats per la connexió a aquest lloc web i/o l’ús d’aquest lloc web i/o del seu contingut.
El proveïdor que hagi creat el lloc web no n’és pas el propietari.
El proveïdor que hagi creat el lloc web declina, conseqüentment, qualsevol responsabilitat relacionada amb el contingut i l’ús que se’n faci.

Aston Technologies es reserva el dret d’actualitzar el lloc web, d’eliminar-ne l’accés ja sigui de forma parcial o total, i de fer-hi qualsevol modificació, correcció, actualització o canvi en qualsevol moment.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIONS COMPETENTS

El lloc web i el seu contingut es regeixen per la legislació francesa, i qualsevol litigi que pugui sorgir se sotmetrà a la competència dels tribunals francesos.

Certification EN 9120 Certification ISO-9001